HỘI NGHI BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2022 – 2023

Hiệu trưởng báo cáo thông qua kết quả nhà trường đạt được trong năm học qua và kế hoạch năm học mới.

  • Phổ biến, quán triệt các nội dung văn bản của nhà trường
  • Thông báo kết quả giáo dục năm học 2021 – 2022 và tình hình của nhà trường, lớp năm học 2022 -2023
  • Thống nhất một số biện pháp phối hợp trong công tác giáo dục giữa gia đình, nhà trường.
  • Thống nhất các khoản thu hỗ trợ hoạt động dạy học.
  • Bầu BĐ DCMHS các lớp.
  • Bầu Hội trưởng và hội phó hội hội cha mẹ học sinh.
  • Thông qua kế hoạch học tập đầu năm mới

– Hội trưởng hội phụ huynh báo cáo thu chi năm trước và kế hoạch năm học này.

– Thảo luận toàn trường.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

1 2 3 4 5 6 7 8