HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA, TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TẠI TRẠI CHĂN NUÔI

3d4fd31156f2a4acfde3 4daf4ca0c9433b1d6252 8ddc6d09e8ea1ab443fb 12b3d99f5c7cae22f76d 21da7bbfff5c0d02544d 025e9fd81a3be865b12a 29a67b85fe660c385577 35cbb02135c2c79c9ed3 40ae219ea47d56230f6c 44eba5fe211dd3438a0c 55d3a53021d3d38d8ac2 095a8568018bf3d5aa9a 142b74f6f015024b5b04 259bd78c526fa031f97e 329b64f7e114134a4a05 587ef32b77c88596dcd9 601c1c1799f46baa32e5 3826d36e568da4d3fd9c 04979a441ea7ecf9b5b6 6164de655b86a9d8f097 8425a3b32650d40e8d41 17342ef4ab1759490006 34837ca4f8470a195356 70265d94d8772a297366 420290bb1558e706be49 a3dbf0d27431866fdf20 a82a8b360ed5fc8ba5c4 b40ad9fc5c1fae41f70e c6bb3811bdf24fac16e3 c826a6e9270ad5548c1b ca03b3663285c0db9994 d6ea41c4c52737796e36 dd48012a80c972972bd8 ea7486fb0418f646af09

9773f8e32200d05e8911 (1) 9773f8e32200d05e8911 74343b9be17813264a69 (1) 74343b9be17813264a69 c189f5262fc5dd9b84d4 (1) c189f5262fc5dd9b84d4