HỘI NGHỊ CÔNG ĐOÀN 2018 – 2019

1. TUYÊN BỐ LÍ DO VÀ GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN THAM DỰ HỘI NGHỊ

2. BÁO CÁO TỔNG KẾT VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 – 2019

3. PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO CỦA CHI BỘ

4. BÁO CÁO TẢI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

5. PHÁT BIỂU Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA HIỆU TRƯỞNG

6. TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2018 – 2019

7. TRAO QUYẾT ĐỊNH KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN LAO ĐỘNG MỚI

8. TRAO QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG

9. BẾ MAC HỘI NGHỊ

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ

IMAG1149

 

IMAG1151

IMAG1155  IMAG1156 IMAG1157 IMAG1160 IMAG1161 IMAG1170 IMAG1171