PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ

Cô Trần Thị Huế – Phó bí thư chi bộ